Privātuma politika

SIA “Lielais Dzintars” digitālās koncertzāles mājas lapas un pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros tiek veiktas vairākas personas datu apstrādes. Šī informācija ir sagatavota, lai informētu digitālās koncertzāles mājas lapas apmeklētājus un pakalpojumu lietotājus par veiktajām personas datu apstrādēm.

PĀRZINIS
Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS
Koncertzāles personas datu aizsardzības speciālista elektroniskais pasts: info@fpdd.lv, tālruņa numurs: +371 28664223
Datu subjekti var vērsties pie personas datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Koncertzāle un par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES
Informācija par veiktajām personas datu apstrādēm izmantojot digitālās koncertzāles iespējas un pakalpojumus:
• Jauna lietotāja konta izveide, lai iegādātos un izmantotu digitālās koncertzāles pakalpojumus;
• Maksājumu informācijas apstrāde, ja lietotājs iegādājas digitālās koncertzāles pakalpojums;
• Informatīvu paziņojumu nosūtīšana, ja lietotājs sniedzis savu piekrišanu;

SIA “Lielais Dzintars” digitālās koncertzāles informācija par veiktajām personas datu apstrādēm

SIA “Lielais Dzintars” digitālās koncertzāles mājas lapas un pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros tiek veiktas vairākas personas datu apstrādes. Šī informācija ir sagatavota, lai informētu digitālās koncertzāles mājas lapas apmeklētājus un pakalpojumu lietotājus par veiktajām personas datu apstrādēm.

MAKSĀJUMU APSTRĀDE

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA "Lielais Dzintars", adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķi:

 • maksājumu informācijas apstrāde, lai nodrošinātu Digitālās koncertzāles pakalpojumus;
 • dažādu problēmu situāciju risināšana, kas saistīta ar maksājumiem.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir līguma izpilde (maksājuma apstrāde par sniegto pakalpojumu), juridiskā pienākuma izpilde (organizējot grāmatvedību iestādē) un pārziņa vai 3.personas leģitīmo interešu ievērošana risinot problēmu situācijas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f)apakšpunkts, Likums “Par grāmatvedību”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • SIA “Lielais Dzintars” grāmatvedība nodaļas (maksājumu informācijas apstrāde);
 • SIA “Lielais Dzintars” mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa (dažādu problēmu situāciju risināšanas gadījumā);
 • Pārziņa sadarbības partneris (e-komercijas pakalpojuma nodrošinātājs);
 • Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (tīmekļa vietnes uzturētājs).

Jūsu personas dati (veikto maksājumu informācija) tiks glabāta 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

PAZIŅOJUMI

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA "Lielais dzintars", adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – informatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā pārdošanas veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai, kā arī vērtējuma par klientu apkalpošanas kvalitāti iegūšanai.

Veicot personas datu apstrādi atbilstoši norādītajam mērķim tiks apstrādāta Jūsu iesniegtā elektroniskā pasta adrese, vārds un uzvārds.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • SIA “Lielais dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (piekrišanas saņemšana, apstrāde, paziņojuma nosūtīšana);
 • Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (paziņojumu nosūtīšanas risinājuma uzturētājs, elektroniskā pasta uzturētājs).

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā nosūtot piekrišanas atsaukumu no reģistrētā e-pasta uz e-pastu birojs@lielaisdzintars.lv, taču tas neietekmēs to apstrādes darbību likumību, kas tika veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA "Lielais Dzintars", adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – lietotāja konta izveidošana Digitālās koncertzāles pakalpojumu saņemšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir līguma (kā lietotāja un pakalpojuma sniedzēja savstarpēja vienošanās par Digitālās koncertzāles lietošanas noteikumiem un uzņemšanās ievērot, un izpildīt Digitālās koncertzāles noteikumu nosacījumus) nodibināšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (lietotāju kontu administrēšana);
 • Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (tīmekļa vietnes uzturētājs).

Jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus kopš pēdējās pieslēgšanās reizes.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES

Informācija par veiktajām personas datu apstrādēm izmantojot digitālās koncertzāles iespējas un pakalpojumus: Jauna lietotāja konta izveide, lai iegādātos un izmantotu digitālās koncertzāles pakalpojumus; Maksājumu informācijas apstrāde, ja lietotājs iegādājas digitālās koncertzāles pakalpojums; Informatīvu paziņojumu nosūtīšana, ja lietotājs sniedzis savu piekrišanu;