hedings

Mājaslapas lietošanas noteikumi

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.      Digitālās koncertzāles platformu www.lielaisdzintars.lv uztur un administrē SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr. 42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV3401, e-pasts: info@digitalaisdzintars.lv, tālruņa Nr. 63424555.

2.      Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

          2.1.   Biļete (kods) – elektroniskais pieejas kods, kas dod tiesības piekļūt precei;

          2.2.   DKZ – digitālās koncertzāles platforma www.digitalaisdzintars.lv;

          2.3.   Konts – lietotāja personīgais profils, kurā lietotājs redz savu darījumu (pirkumi, tiešraides, ieraksti) vēsturi un savu vēlmju sarakstu.

          2.4.   Lietotājs – fiziska persona, kas veic reģistrāciju DKZ un/vai iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

          2.5.   Pasākums – koncerts, teātra izrāde, konference, u.c. līdzīgi pasākumi;

          2.6.   Prece – DKZ pieejamo pasākumu tiešraides vai ierakstu translācijas.

3.      DKZ lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto DKZ.

4.      DKZ digitālais saturs pieder Pasākuma rīkotājam un tas ir aizsargāts ar autortiesībām.  Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti autortiesību vai blakustiesību īpašniekiem un trešajām personām.

5.      DKZ Lietotāji nedrīkst kopēt vai lejupielādēt DKZ pieejamo digitālo saturu.

6.      Lietotājam ir aizliegts izmantot DKZ saturu komerciāliem nolūkiem vai jebkādā citā prettiesiskā veidā.

II. DKZ PIEEJAMĪBA UN SATURS

7.      DKZ piedāvā saviem klausītājiem gan tiešraides pasākumus, gan pasākumu ierakstus, kas ir par maksu vai bez maksas.

8.      DKZ pieejamo bezmaksas saturu iespējams skatīties gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem, lai skatītos maksas satura, ir nepieciešama reģistrācija (skatīt III. sadaļu).

9.      DKZ saturs pieejams interneta vietnē www.digitalaisdzintars.lv un to iespējams vērot gan datorā, gan viedtelefonā, gan planšetē, gan televizorā ar interneta nodrošinājumu. Lietotājs DKZ vienlaicīgi var piekļūt no vairākām ierīcēm, tomēr tiešraides var skatīties tikai no vienas ierīces.

10.  Lietotājam ir jābūt pieejamam internetam ar minimālo ātrumu 2000 kbiti/s, tomēr DKZ saturam izcila skaņas un attēla kvalitāte būs ar interneta pieslēguma ātrumu 6000 kbiti/s.

11.  SIA “Lielais Dzintars” nav atbildīga par lietotāja interneta ātrumu vai citām tehniskām kļūdām, kas radušās lietotāja ierīcē.

12.  Pasākumus, kas tiek piedāvāti DKZ bez maksas, var noskatīties uzspiežot uz pogas “skatīties”.

13.  Par pasākumu tiešraidi:

           13.1.  Cena par konkrēto tiešraidi ir norādīta pie katra tiešraides pasākuma.

           13.2.  Lai pieslēgtos maksas tiešraidēm, ir jāizmanto iegādātais kods un  e-pastā saņemtā pieejas saite, ja lietotājs nav reģistrējies DKZ.

           13.3.  Biļeti uz tiešraides pasākumu ir iespējams iegādāties līdz konkrētās tiešraides 30. minūtei.

           13.4.  Uzsākot skatīšanos tiešraides laikā, ir iespēja noskatīties tikai atlikušo tiešraides daļu.

           13.5.  Tiešraidēm iespējams pieslēgties 30 minūtes pirms pasākuma sākuma.

           13.6.  Lietotājam tiešraides pasākumus nav iespējams apturēt uz laiku, tos  var vērot tikai un vienīgi tiešraides laikā.

           13.7.  Ja lietotājs nav pieslēdzies maksas tiešraides pasākumam, Pasākuma organizators samaksāto naudu atpakaļ neatgriež, ja tiešraide ir notikusi un nav bijušas tehniskas kļūmes no DKZ puses.

14.  Par maksas pasākumu ierakstu:

            14.1.  Ieraksta cena ir norādīta pie katra konkrētā ieraksta.

            14.2.  Maksas ierakstam kods ir derīgs 24 stundas no koda ievadīšanas brīža. Ieraksta skatīšanās  reižu skaits šajās 24 stundās ir neierobežots.

            14.3.  Iegādātais kods ir jāizmanto viena mēneša laikā no tā iegādes dienas, ja vien ierakstam nav noteikts īsāks pieejamības termiņš.

            14.4.  Nauda par iegādāto kodu netiek atgriezta.

15.  Par DKZ Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums ir norādīts pie konkrētā pasākuma apraksta.

16.  SIA “Lielais Dzintars” cenšas nodrošināt, lai DKZ pilntiesīgi darbotos. Tomēr visi tiešsaistes pakalpojumi dažkārt cieš no pārtraukumiem, un SIA “Lielais Dzintars” nevar uzņemties atbildību par jebkādiem DKZ darbības traucējumiem, ja šie traucējumi nav atkarīgi vai tos nevarēja ietekmēt SIA “Lielais Dzintars” darbība vai bezdarbība.

III. REĢISTRĒŠANĀS DKZ

17.  Lietotāja reģistrācija (konta izveidošana) DKZ var tikt veikta vairākos veidos, izvēloties pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli, vai ar Goggle, Facebook vai Twitter. Reģistrācija notiek sekojot līdzi informācijai, kas norādīta DKZ.

18.   DKZ pēc reģistrācijas lietotājam tiek izveidots un turpmāk pieejams lietotāja konts ar saglabātu vietnē veikto darbību vēsturi.

19.  Nozaudēto lietotājvārdu un paroli iespējams atjaunot nosūtot ziņu DKZ.

20.  Reģistrējoties DKZ, lietotājs piekrīt, ka SIA “Lielais Dzintars” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK).

21.  Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas, lai iegādātos DKZ preci.

22.  Lietotājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

23.  Trešajām personām ziņas par lietotāju ir pieejamas tikai gadījumos, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

24.  Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.

25.  Lietotājs ir atbildīgs par sava DKZ lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu, tai skaitā nodošanu trešajām personām.

IV. DKZ MAKSAS SATURA PIRKUMS

26.  Pirkumus DKZ var veikt gan reģistrēts, gan nereģistrēts lietotājs.

27.  Vienlaicīgi var iegādāties vairākas preces un/vai biļetes. Izvēlētās preces tiek parādītas iepirkumu grozā.

28.  Lietotājam līdz samaksas veikšanai ir iespēja dzēst atsevišķu preci no iepirkumu groza.

29.  Izdarot samaksu, lietotājs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

30.  Lietotājs apmaksu var veikt izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Baltijas internetbanku. Ārvalstu internetbankas lietotājiem ir jāizmanto savas bankas izdotā maksājumu karte.

31.  Banka var piemērot komisijas maksu par transakciju, ja pirkums par DKZ saturu veikts caur internetbanku.

32.  Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana preces iegādei, ir pretlikumīga.

33.  Iegādājoties tiešraides vai ieraksta biļeti, lietotājs norādītajā e-pastā saņem pasākuma pieejas saiti un kodu, kas jāizmanto noteikumos noteiktajā laikā. Gadījumā, ja vienas stundas laikā lietotājs nav saņēmis pasākuma kodu uz norādīto e-pastu, lietotājs tiek lūgts sazināties rakstot e-pastu uz info@digitalaisdzintars.lv.

34.  Ja lietotājs veiks izvēli par rēķina nepieciešamību, rēķins būs pieejams lietotāja e-pastā.

35.  Iegādāto kodu vienlaicīgi iespējams izmantot tikai vienā viedierīcē.

36.  Iegādātās biļetes uz tiešraides pasākumiem atpakaļ pieņem vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.

37.  Tiešraides pasākuma atcelšanas gadījumā DKZ atmaksā naudu par iegādāto biļeti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un labai komercpraksei.

38.  Iegādātās biļetes par ierakstu skatīšanos atpakaļ pieņem un samaksāto naudu  atgriež lietotājam, ja konkrētais pasākums tiek izņemts no DKZ vai DKZ tehnisku kļūdu gadījumā.

39.  Naudas atmaksas gadījumā pārskaitījums tiek veikts uz lietotāja bankas kontu no kura saņemta biļetes apmaksa

V. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

40. Ja lietotājam piegādātais digitālais saturs neatbilst šiem noteikumiem, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību elektroniskas vēstules veidā uz e-pasta adresi info@digitalaisdzintars.lv.

41. Pasākuma rīkotājs izskata sūdzību 14 dienu laikā un nosūta atbildi uz e-pastu, no kura saņemta sūdzība.

42. Visi strīdi vai prasības, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistīti ar DKZ, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

43. Ja rodas strīds, puses pieliek visas pūles, lai to atrisinātu abpusēji izdevīgā veidā.

VI. NOTEIKUMU IEVĒROŠANA

44. Ja lietotājs jebkādā veidā pārkāpj šos noteikumus vai SIA “Lielais Dzintars” administrācijai ir pamatotas aizdomas, ka lietotājs jebkādā veidā ir pārkāpis šos noteikumus, SIA “Lielais Dzintars” administrācija ir tiesīga veikt vienu vai vairākas darbības, piemēram:

  • nosūtīt uz lietotāja e-pastu vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;
  • uz laiku pārtraukt piekļuvi DKZ;
  • pastāvīgi aizliegt lietotāja piekļuvi DKZ;
  • bloķēt piekļuvi DKZ no ierīcēm, kas izmanto lietotāja IP adresi;
  • sazināties ar lietotāja interneta pakalpojuma sniedzēju un pieprasīt, lai viņš bloķē lietotāja piekļuvi DKZ;
  • uzsākt tiesvedību pret lietotāju par noteikumu pārkāpumu;
  • apturēt un/vai dzēst lietotāja profilu DKZ.
E-VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMi

PLATFORMAS www.digitalais dzintars.lv E-VEIKALA LIETOŠANAS

NOTEIKUMI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Platformas www.digitalaisdzintars.lv e-veikala lietošanas noteikumi, turpmāk –
Noteikumi, nosaka SIA “Lielais Dzintars” e-veikala lietošanas kārtību, turpmāk - Noteikumi.
2. Platformā www.digitalaisdzintars.lv pieejamā e-veikala pārdevējs ir SIA “Lielais
Dzintars”, reģistrācijas Nr. 42103067790, juridiskā adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, e-
pasts: birojs@lielaisdzintars.lv, turpmāk – Pārdevējs.
3. SIA “Lielais Dzintars” e-veikalā pārdod preci, kas izgatavota sadarbībā ar uzņēmumu
Printful Inc. 11025 Westlake Dr, Charlotte, NC 28273, USA, e-pasta adrese
support@printful.com, PVN maksātāja kods LV90011218978.
4. Starp pārdevēju un pircēju darbojas Distances līguma noteikumi, kas stājas spēkā brīdī,
kad pircējs ir veicis pasūtījumu e-veikalā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un veicis
maksājumu. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, t.i., līdz pasūtījuma saņemšanai.
5. Uz distances līgumu attiecināmi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EEK
par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas Patērētāju
tiesību aizsardzības likuma noteikumi un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi par
distances līgumu.
6. Preču cenas e-veikalā norādītas euro. Preces cenā iekļauts pievienotās vērtības
nodoklis. Preces piegādes izmaksas iekļautas preces cenā, ja piegāde ir Eiropas valstu
teritorijā. Ja preces piegāde ir ārpus Eiropas valstu robežām, papildus tiek norādītas piegādes
izmaksas.
7. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
II. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
8. Veikt preces iegādi e-veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrētie lietotāji. Ja Pircējs
izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, Pircējam ir iespēja pievienoties e-veikalam
autorizējoties.
9. Lai iegādātos preces e-veikalā, Pircējs:
9.1. iepazīstas ar preces aprakstu;
9.2. izvēlas preci, nepieciešamības gadījumā – tās krāsu, izmēru, un pievieno iepirkumu
grozam (izvēlne IELIKT GROZĀ). Ekrāna augšējā labajā stūrī pie izvēlnes GROZS parādās
preču skaits grozā;
9.3. izvēlnē GROZS ir pieejama pasūtījuma noformēšanas lapa, kur var mainīt izvēlēto
preču skaitu, izdzēst nevēlamās preces vai pievienot atlaides kupona kodu, ja tāds ir;
9.4. kad iepirkumu grozs ir nokomplektēts, pasūtījuma noformēšanu veic noklikšķinot uz
izvēlnes TURPINĀT. Nākošajā solī jānorāda piegādes adresi identificējoša informācija - e-

pasta adrese, pasta adrese. Ar * (zvaigznīti) atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti. Ja
nepieciešams, var norādīt uzņēmuma nosaukumu.
9.5. Lai apstiprinātu maksājumu, ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un jāspiež poga
“VEIKT MAKSĀJUMU”. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez rekvizīta
paraksts. Rēķins tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi pēc maksājuma veikšanas.
10. Pirkuma apmaksa ir iespējama šādos bezskaidras naudas norēķina veidos:
10.1. maksājums ar karti - VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard. Izvēloties šo
metodi un nospiežot pogu "VEIKT MAKSĀJUMU", tiks atvērta maksājumu pakalpojuma
nodrošinātāja SEB banka lapa, kurā jāievada Pircēja kartes dati. Kartei jābūt ar aktivizētu
iespēju norēķināties internetā;
10.2. internetbankas maksājums - pieejams tikai Latvijas internetbanku
klientiem/lietotājiem. Ārvalstu internetbanku lietotāji/klienti ir lūgti izmantot maksājumam
savas bankas izdoto maksājumu karti;
10.3. PayPal apmaksas metodi Izvēloties PayPal apmaksas metodi, tiks atvērta PayPal
lapa, kurā varēsiet veikt apmaksu.
11. Pirkuma apmaksas laikā nedrīkst veikt paralēlas darbības "Digitālais dzintars" mājas
lapā.
12. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot preci, ja:
12.1. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena neatbilst faktiskajai preces cenai;
12.2. piegāde nav veikta Pircēja vainas dēļ, piemēram, kļūdaini norādīta informācija.
13. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus.
Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju,
izmantojot e-pasta adresi – info@digitalaisdzintars.lv.

III. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, IZMAKSAS
14. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajai piegādes
vietai.
15. Preču piegāde var notikt pa daļām, dažādos laikos, lai nodrošinātu atsevišķu preču
(piem., krūzes, ūdens pudeles) drošu sūtīšanu un piegādi. Par pasūtījuma sadalīšanu vairākos
sūtījumos, Pircējs tiek informēts pavadlapā, kas pievienota pasūtījumam.
16. Preču piegāde tiek veikta uz pakomātu, kas atrodas vistuvāk pasūtījumā norādītajai
Pircēja adresei. Paredzamais piegādes laiks ir redzamas pasūtījuma noformēšanas laikā.
17. Piegādes maksa un piegādes termiņš
Teritorija PIEGĀDES MAKSA PIEGĀDES termiņš
Eiropas valstu teritorijā bezmaksas 4-10 darba dienas
Ārpus Eiropas 3.00 EUR 5-20 darba dienas

18. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
19. Piegādes dienā Pircējs telefonā saņem īsziņu par piegādes vietu un pakomāta skapīša
PIN kodu. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar Preces saņemšanu.

IV. PRECES LIETOŠANA
20. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas iepazīties ar preces lietošanas
instrukciju (skatīt šeit) un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces
īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
21. Preces vizuālais attēlojums E- veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā.
22. Pircējam ir tiesības iesniegt prasījuma pieteikumu par iegādātās preces defektu,
rakstiskā veidā, izmantojot e-pastu info@digitalaisdzintars.lv. Skatīt sadaļu Preces garantija.

V. PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS (ATTEIKUMA) TIESĪBAS
23. Preces atpakaļatdošanas (atteikuma) tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā
vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu,
procentus vai zaudējuma atlīdzību.
24. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14
(četrpadsmit) dienu laikā no Preces vai tās daļas saņemšanas dienas. Termiņa neievērošanas
gadījumā pircējs zaudē atteikuma tiesību.
25. Pircējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (veidlapa vai paziņojums
brīvā formā) ar pievienotiem preces fotoattēliem nosūta uz e-pastu info@digitalaisdzintars.lv
vai pa pastu uz pārdevēja juridisko adresi (2. punkts). Pretenzija tiek izskatīta 14 dienu laikā
no tās saņemšanas dienas. Atbilde Pircējam tiek nosūtīta uz adresi, no kuras saņemts
paziņojums.
26. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas
atgriezt preci Pārdevējam, nosūtot Preci uz adresi, kas norādīta uz preces iesaiņojuma kā
nosūtītāja adrese vai pavadlapā, kas pievienota precei. Prece tiek atgriezta ar visiem
oriģināliem dokumentiem, ja tādi bija precei pievienoti.
27. Digitālā dzintara e-veikala pasūtījumu atgriešanas adrese ir Printful Inc. pārvaldībā,
tās var būt dažādas, atkarībā no tā, kurā Printful ražotnē pasūtījums tika izpildīts. Preces
atgriešanas adrese tiek norādīta uz Preces iepakojuma un pavadlapas, kas pievienota precei,
tādēl lūgums to saglabāt.
28. Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos,
kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā,
t.i., atgriežot (nosūtot) preci Pārdevējam, ja prece nav atbilstoši iesaiņota.
29. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma un atgriezt preci Pārdevējam, ja:
29.1. iegādājoties preci, nav ievērota Pircēja izvēles brīvība (piemēram, Pircējs ir saņēmis
citu preci nekā pasūtījis);

29.2. nav nodrošināta iespēja saņemt informāciju par preci vai tās cenu, sniegta
maldinoša, nepatiesa informācija, vai tā nav sniegta vispār, un tāpēc preci nav iespējams lietot
paredzētajam nolūkam;
29.3. Pircējam pārdota nedroša vai līgumam noteikumiem neatbilstoša prece;
29.4. Prece vai tās komplektācija neatbilst tam, ko līguma slēgšanas vai piedāvājuma
izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis;
29.5. Prece ir bojāta (piem., prece saplīsusi vai nosmērēta, jo preces iepakojums ir
acīmredzami bojāts).
30. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam, lai veic vienu no šādām darbībām:
30.1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
30.2. veic apmaiņu precei pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru tiktu nodrošināta
atbilstība līguma noteikumiem;
30.3. atceļ līgumu un atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.
31. Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma un
preces saņemšanas dienas, bez papildu atlīdzības veikt preces apmaiņu vai atmaksāt Pircējam
naudas summu, kas saņemta par Preci. Pārdevējs ir tiesīgs neveikt preces apmaiņu vai naudas
atmaksu, ja Pircējs nav atgriezis preci, vai Pārdevējs, saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota.
VII. PRECES GARANTIJA
32. Garantijas termiņa laikā Pircējam ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Pircējs,
kuram pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs lūgt, lai pārdevējs veic vienu
no šādām darbībām:
32.1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
32.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
32.3. attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci
samaksāto naudas summu gadījumos, ja 32.1. un 32.2. punktos norādītais nav iespējams vai ir
nesamērīgi.
33. Ja Pircējs - fiziska persona, iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās
saimniecisko vai profesionālo darbību, preces garantija ir spēkā 2 gadus no Preces piegādes
dienas. Ja Preci iegādājas juridiska persona vai fiziska persona nolūkam, kas ir saistīts ar tās
saimniecisko vai profesionālo darbību, Preces garantija ir 1 gads no Preces piegādes dienas.
34. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu
iemeslu dēļ:
34.1. Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs vai preces nepareizas
lietošanas un/vai glabāšanas rezultātā;
34.2. Preces normāla vai dabīga nolietojuma rezultātā;
34.3. Precei ir mehāniski bojājumi, vai bojājumi no kritieniem, ja vien Preces ražotājs nav
tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
34.4. veikts preces remonts, kas Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts vai Prece ir
jebkādā veidā pārveidota (piemēram, apģērbs ir pāršūts, pārkrāsots u.c.).

35. Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai izpildījumu (patika,
nepatika) nevar kalpot par pamatu, lai iesniegtu garantijas pretenziju. Piemēram, džemperis
nav pietiekami mīksts, prece izskatījās savādāk, nekā datora ekrāna, u.tml.
36. Preces garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu
dokumentu (rēķins), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un
rīkojies atbilstoši garantijas noteikumiem.
37. Par preces neatbilstību garantijas noteikumiem Pircējs paziņo Pārdevējam rakstiskā
veidā, nosūtot paziņojumu, minot defektu, lūgumu un pievienojot preces ar defektu
fotoattēlus, uz e-pastu info@digitalaisdzintars.lv vai pa pastu uz pārdevēja juridisko adresi (2.
punkts).
38. Pretenzija tiek izskatīta 30 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Atbilde Pircējam
tiek nosūtīta uz adresi, no kuras saņemts paziņojums.
39. Pircēja pienākums ir pēc atbildes saņemšanas atgriezt preci Pārdevējam termiņā un uz
adresi, kas norādīta atbildē. Prece tiek atgriezta kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu.
40. Ja Pārdevējs nevar izpildīt garantijas saistības tādēļ, ka pasūtītās preces vairs nav
pieejamas, tiek informēts Pircējs un Pārdevējs atmaksā saņemto maksājumu ne vēlāk kā 30
dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pretenziju.