Terms of use

MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lūgums iepazīties ar lietošanas noteikumiem! Jūsu reģistrēšanās digitālās koncertzāles platformā un/vai pirkuma vai pakalpojuma maksājuma apstiprināšana par digitālās koncertzāles platformā iegādātu preci ir kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Izsakot piekrišanu, Jūs apņematies ievērot zemāk minētos  noteikumus.

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.      Digitālās koncertzāles platformu www.lielaisdzintars.lv uztur un administrē SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr. 42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV3401, e-pasts: info@digitalaisdzintars.lv, tālruņa Nr. 63424555.

2.      Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

          2.1.   Biļete (kods) – elektroniskais pieejas kods, kas dod tiesības piekļūt precei;

          2.2.   DKZ – digitālās koncertzāles platforma www.digitalaisdzintars.lv;

          2.3.   Konts – lietotāja personīgais profils, kurā lietotājs redz savu darījumu (pirkumi, tiešraides, ieraksti) vēsturi un savu vēlmju sarakstu.

          2.4.   Lietotājs – fiziska persona, kas veic reģistrāciju DKZ un/vai iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

          2.5.   Pasākums – koncerts, teātra izrāde, konference, u.c. līdzīgi pasākumi;

          2.6.   Prece – DKZ pieejamo pasākumu tiešraides vai ierakstu translācijas.

3.      DKZ lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto DKZ.

4.      DKZ digitālais saturs pieder Pasākuma rīkotājam un tas ir aizsargāts ar autortiesībām.  Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti autortiesību vai blakustiesību īpašniekiem un trešajām personām.

5.      DKZ Lietotāji nedrīkst kopēt vai lejupielādēt DKZ pieejamo digitālo saturu.

6.      Lietotājam ir aizliegts izmantot DKZ saturu komerciāliem nolūkiem vai jebkādā citā prettiesiskā veidā.

II. DKZ PIEEJAMĪBA UN SATURS

7.      DKZ piedāvā saviem klausītājiem gan tiešraides pasākumus, gan pasākumu ierakstus, kas ir par maksu vai bez maksas.

8.      DKZ pieejamo bezmaksas saturu iespējams skatīties gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem, lai skatītos maksas satura, ir nepieciešama reģistrācija (skatīt III. sadaļu).

9.      DKZ saturs pieejams interneta vietnē www.digitalaisdzintars.lv un to iespējams vērot gan datorā, gan viedtelefonā, gan planšetē, gan televizorā ar interneta nodrošinājumu. Lietotājs DKZ vienlaicīgi var piekļūt no vairākām ierīcēm, tomēr tiešraides var skatīties tikai no vienas ierīces.

10.  Lietotājam ir jābūt pieejamam internetam ar minimālo ātrumu 2000 kbiti/s, tomēr DKZ saturam izcila skaņas un attēla kvalitāte būs ar interneta pieslēguma ātrumu 6000 kbiti/s.

11.  SIA “Lielais Dzintars” nav atbildīga par lietotāja interneta ātrumu vai citām tehniskām kļūdām, kas radušās lietotāja ierīcē.

12.  Pasākumus, kas tiek piedāvāti DKZ bez maksas, var noskatīties uzspiežot uz pogas “skatīties”.

13.  Par pasākumu tiešraidi:

           13.1.  Cena par konkrēto tiešraidi ir norādīta pie katra tiešraides pasākuma.

           13.2.  Lai pieslēgtos maksas tiešraidēm, ir jāizmanto iegādātais kods un  e-pastā saņemtā pieejas saite, ja lietotājs nav reģistrējies DKZ.

           13.3.  Biļeti uz tiešraides pasākumu ir iespējams iegādāties līdz konkrētās tiešraides 30. minūtei.

           13.4.  Uzsākot skatīšanos tiešraides laikā, ir iespēja noskatīties tikai atlikušo tiešraides daļu.

           13.5.  Tiešraidēm iespējams pieslēgties 30 minūtes pirms pasākuma sākuma.

           13.6.  Lietotājam tiešraides pasākumus nav iespējams apturēt uz laiku, tos  var vērot tikai un vienīgi tiešraides laikā.

           13.7.  Ja lietotājs nav pieslēdzies maksas tiešraides pasākumam, Pasākuma organizators samaksāto naudu atpakaļ neatgriež, ja tiešraide ir notikusi un nav bijušas tehniskas kļūmes no DKZ puses.

14.  Par maksas pasākumu ierakstu:

            14.1.  Ieraksta cena ir norādīta pie katra konkrētā ieraksta.

            14.2.  Maksas ierakstam kods ir derīgs 24 stundas no koda ievadīšanas brīža. Ieraksta skatīšanās  reižu skaits šajās 24 stundās ir neierobežots.

            14.3.  Iegādātais kods ir jāizmanto viena mēneša laikā no tā iegādes dienas, ja vien ierakstam nav noteikts īsāks pieejamības termiņš.

            14.4.  Nauda par iegādāto kodu netiek atgriezta.

15.  Par DKZ Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums ir norādīts pie konkrētā pasākuma apraksta.

16.  SIA “Lielais Dzintars” cenšas nodrošināt, lai DKZ pilntiesīgi darbotos. Tomēr visi tiešsaistes pakalpojumi dažkārt cieš no pārtraukumiem, un SIA “Lielais Dzintars” nevar uzņemties atbildību par jebkādiem DKZ darbības traucējumiem, ja šie traucējumi nav atkarīgi vai tos nevarēja ietekmēt SIA “Lielais Dzintars” darbība vai bezdarbība.

III. REĢISTRĒŠANĀS DKZ

17.  Lietotāja reģistrācija (konta izveidošana) DKZ var tikt veikta vairākos veidos, izvēloties pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli, vai ar Goggle, Facebook vai Twitter. Reģistrācija notiek sekojot līdzi informācijai, kas norādīta DKZ.

18.   DKZ pēc reģistrācijas lietotājam tiek izveidots un turpmāk pieejams lietotāja konts ar saglabātu vietnē veikto darbību vēsturi.

19.  Nozaudēto lietotājvārdu un paroli iespējams atjaunot nosūtot ziņu DKZ.

20.  Reģistrējoties DKZ, lietotājs piekrīt, ka SIA “Lielais Dzintars” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK).

21.  Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas, lai iegādātos DKZ preci.

22.  Lietotājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

23.  Trešajām personām ziņas par lietotāju ir pieejamas tikai gadījumos, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

24.  Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.

25.  Lietotājs ir atbildīgs par sava DKZ lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu, tai skaitā nodošanu trešajām personām.

IV. DKZ MAKSAS SATURA PIRKUMS

26.  Pirkumus DKZ var veikt gan reģistrēts, gan nereģistrēts lietotājs.

27.  Vienlaicīgi var iegādāties vairākas preces un/vai biļetes. Izvēlētās preces tiek parādītas iepirkumu grozā.

28.  Lietotājam līdz samaksas veikšanai ir iespēja dzēst atsevišķu preci no iepirkumu groza.

29.  Izdarot samaksu, lietotājs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

30.  Lietotājs apmaksu var veikt izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Baltijas internetbanku. Ārvalstu internetbankas lietotājiem ir jāizmanto savas bankas izdotā maksājumu karte.

31.  Banka var piemērot komisijas maksu par transakciju, ja pirkums par DKZ saturu veikts caur internetbanku.

32.  Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana preces iegādei, ir pretlikumīga.

33.  Iegādājoties tiešraides vai ieraksta biļeti, lietotājs norādītajā e-pastā saņem pasākuma pieejas saiti un kodu, kas jāizmanto noteikumos noteiktajā laikā. Gadījumā, ja vienas stundas laikā lietotājs nav saņēmis pasākuma kodu uz norādīto e-pastu, lietotājs tiek lūgts sazināties rakstot e-pastu uz info@digitalaisdzintars.lv.

34.  Ja lietotājs veiks izvēli par rēķina nepieciešamību, rēķins būs pieejams lietotāja e-pastā.

35.  Iegādāto kodu vienlaicīgi iespējams izmantot tikai vienā viedierīcē.

36.  Iegādātās biļetes uz tiešraides pasākumiem atpakaļ pieņem vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.

37.  Tiešraides pasākuma atcelšanas gadījumā DKZ atmaksā naudu par iegādāto biļeti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un labai komercpraksei.

38.  Iegādātās biļetes par ierakstu skatīšanos atpakaļ pieņem un samaksāto naudu  atgriež lietotājam, ja konkrētais pasākums tiek izņemts no DKZ vai DKZ tehnisku kļūdu gadījumā.

39.  Naudas atmaksas gadījumā pārskaitījums tiek veikts uz lietotāja bankas kontu no kura saņemta biļetes apmaksa

V. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

40. Ja lietotājam piegādātais digitālais saturs neatbilst šiem noteikumiem, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību elektroniskas vēstules veidā uz e-pasta adresi info@digitalaisdzintars.lv.

41. Pasākuma rīkotājs izskata sūdzību 14 dienu laikā un nosūta atbildi uz e-pastu, no kura saņemta sūdzība.

42. Visi strīdi vai prasības, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistīti ar DKZ, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

43. Ja rodas strīds, puses pieliek visas pūles, lai to atrisinātu abpusēji izdevīgā veidā.

VI. NOTEIKUMU IEVĒROŠANA

44. Ja lietotājs jebkādā veidā pārkāpj šos noteikumus vai SIA “Lielais Dzintars” administrācijai ir pamatotas aizdomas, ka lietotājs jebkādā veidā ir pārkāpis šos noteikumus, SIA “Lielais Dzintars” administrācija ir tiesīga veikt vienu vai vairākas darbības, piemēram:

 • nosūtīt uz lietotāja e-pastu vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;
 • uz laiku pārtraukt piekļuvi DKZ;
 • pastāvīgi aizliegt lietotāja piekļuvi DKZ;
 • bloķēt piekļuvi DKZ no ierīcēm, kas izmanto lietotāja IP adresi;
 • sazināties ar lietotāja interneta pakalpojuma sniedzēju un pieprasīt, lai viņš bloķē lietotāja piekļuvi DKZ;
 • uzsākt tiesvedību pret lietotāju par noteikumu pārkāpumu;
 • apturēt un/vai dzēst lietotāja profilu DKZ.

CONDITIONS OF USE – ONLINE STORE OF THE DIGITAL PLATFORM www.digitalaisdzintars.lv

I. GENERAL PROVISIONS

1. The conditions of use of the online store of the platform www.digitalaisdzintars.lv, hereinafter referred to as the Conditions, regulate the use of the online store of SIA “Lielais Dzintars”.

2. The seller of the online store available on the platform www.digitalaisdzintars.lv is SIA “Lielais Dzintars”, registration No. 42103067790, legal address: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, e-mail: birojs@lielaisdzintars.lv, hereinafter referred to as the Seller.

3. SIA “Lielais Dzintars” uses the online store to sell goods manufactured in collaboration with the company Printful Inc. 11025 Westlake Dr, Charlotte, NC 28273, USA, e-mail support@printful.com, VAT payer code LV90011218978.

4. Provisions of a Distance Contract shall be in effect between the Seller and the Buyer, setting in at the moment the Buyer has placed an order in the online store by using means of distance communication and made a payment. The Contract shall remain in effect until its full completion, i.e. until the order has been received.

5. The Distance Contract shall be regulated by the provisions of Directive 97/7/EC of the European Parliament and Council on the protection of consumers in respect of distance contracts, the provisions of the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia, and Regulations Regarding Distance Contracts of the Cabinet of the Republic of Latvia.

6. The prices of goods in the online store shall be shown in euros. The prices of goods shall include the value-added tax. The cost of delivering the goods shall be included in the price of goods if deliveries are to be made in European countries. If deliveries are to be made outside of European countries, additional delivery costs shall be applied.

7. The purchase payment shall be made in full as a noncash transaction.

II. PROCEDURE FOR PLACING ORDERS AND PAYMENTS

8. Goods can be purchased in the online store by both registered and unregistered users. If a Buyer creates a user account in the online store, the Buyer shall be able to log into the online store by authorization.

9. In order to purchase goods in the online store, the User shall:

9.1. read the description of the item;

9.2. select the item, including, if needed, its color, size, and add it to their shopping cart (menu item ADD TO CART). The number of items in the cart shall be shown in the upper right corner of the screen next to the menu item CART;

9.3. there is an order completion page under the menu item CART, where the Buyer can change the number of items selected, delete unwanted goods, or add a coupon discount;

9.4. when the shopping cart is complete, place the order by clicking on the menu item CONTINUE. In the next step, the Buyer must provide information identifying the delivery address – e-mail address, mail address. Field marked with an * (asterisk) must be filled. If needed, a company name can be provided.

9.5. In order to confirm the payment, the Buyer must agree to the Conditions of Use and click on the button “PLACE ORDER”. An invoice shall be prepared electronically and be valid without a signature. The invoice shall be sent to the Buyer’s e-mail address upon making the payment.

10. The purchase may only be paid with the following means of noncash transaction:

10.1.          card payment with VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard. After selecting this method and clicking on “PLACE ORDER”, the Buyer shall be transferred to the website of SEB Banka, the payment service provider, where the Buyer shall be required to enter their card data. The card must have online payments enabled;

10.2. payment via online banking – available only to clients/users of Latvian online banks. Clients/users of foreign online banks are required to use payment cards issued by their bank for payments;

10.3. PayPal payments. After selecting the PayPal payment method, the Buyer shall be transferred to the PayPal website, where they can proceed with the payment.

11. No simultaneous activities on the Digitālais Dzintars website may be done during the payment procedure.

12. The Seller shall have the right to refuse selling goods if:

12.1. the price of the goods does not match the actual price of the goods due to technical reasons;

12.2. delivery has not been made due to the Buyer’s fault, for example, incorrectly provided information.

13. The Buyer must check the information and data provided in the order. In the event of information and/or data discrepancies, the Buyer shall immediately notify the Seller via e-mail info@digitalaisdzintars.lv.

III. ORDER DELIVERY AND COSTS

14. The conditions and costs of delivery shall depend on the place of delivery selected by the Buyer.

15. Goods can be delivered by instalments at various times in order to ensure the secure shipment and delivery of separate items (e.g., mugs, water bottles). If an order is to be split into instalments, the Buyer shall be notified thereof in a packaging list attached to the order.

16. The delivery of goods shall be made to the parcel machine nearest to the Buyer’s address stated in the order. The estimated delivery time shall be shown during the placement of the order.

17. Cost and term of delivery

TerritoryCOST OF DELIVERYTerm of DELIVERY
European countriesfree4 to 10 business days
Outside of Europe3.00 EUR5 to 20 business days


18. Goods may only be received if the order has been paid in full.

19. On the day of delivery, the Buyer shall receive a text message to the phone number about the place of delivery and the PIN code for the parcel machine.  The order shall be considered fulfilled with the receipt of the Goods.

IV. USE OF THE GOODS

20. The Buyer must read the instructions for use of the goods (see here) prior to the use of the goods and to use the goods only in accordance with the manufacturer’s instructions, according to the characteristics and intended uses of the goods.

21.  The visual representation of goods in the online store is solely informative and may vary in real life.

22. The Buyer shall have the right to submit a claim in the event of defective purchased goods in writing and via e-mail to info@digitalaisdzintars.lv. See Product Warranty.

V. RIGHT OF RETURN (REFUSAL) OF GOODS

23.  The right of return (refusal) of goods is the right of the Buyer to unilaterally withdraw from the Distance Contract (refuse the order) within a specified time period without paying any contractual penalty, interest, or compensation for loss.

24. The Buyer may exercise the right of withdrawal and unilaterally withdraw from the Contract within 14 (fourteen) days from the date of receiving the Goods or a part thereof. In case of non-compliance with the time limit, the Buyer shall lose the right of withdrawal.

25. A notice of exercising the right of withdrawal (form or free-form notice) shall be sent by the Buyer, accompanied by photographs of the goods, via e-mail to info@digitalaisdzintars.lv or by mail to the Seller’s legal address (Clause 2). The claim shall be examined within 14 days from the date of its receipt. The reply shall be sent to the Buyer at the address from which the notice was received.

26. The Buyer must return the Goods to the Seller within 7 (seven) days after sending the written withdrawal by sending the Goods to the address indicated on the packaging of the Goods as the address of the sender or on the packaging list attached to the Goods. The Goods shall be returned with all original documents, if any were attached to the Goods.

27. The return address for the online store of Digitālais Dzintars shall be managed by Printful Inc., and it may vary depending on which Printful location the order was fulfilled at. The return address of the Goods shall be indicated on the packaging of the Goods and on the packaging list attached to the Goods, so kindly save it.

28. Upon exercising the right of withdrawal, the Buyer shall be responsible for the depreciation of the Goods, as well as for maintaining the quality and safety of the Goods within the time period for exercising the right of withdrawal, i.e. returning (sending) the Goods to the Seller if the Goods are not properly packaged.

29. The Buyer shall have the right to refuse the order and return the Goods to the Seller if:

29.1. when purchasing the Goods, the Buyer’s freedom of choice has not been observed (for example, the Buyer has received Goods other than those ordered);

29.2. the possibility to receive information regarding the Goods or the price thereof has not been ensured, or misleading or false information has been provided, or none has been provided, and it is therefore not possible to use the Goods for the intended purpose;

29.3. the Buyer was sold unsafe Goods or Goods that do not comply with the provisions of the Contract;

29.4. the Good or assembly thereof does not correspond to that presented by the Seller at the time the Contract was concluded or the offer was made;

29.5. the Goods are damaged (e.g. the item is broken or soiled because the its packaging is visibly damaged).

30. The Buyer shall be entitled to require the Seller to do one of the following:

30.1. rectify the non-conformity of the Goods with the provisions of the Contract;

30.2. exchange the Goods for the same or equivalent Goods by which compliance with the provisions of the Contract would be ensured;

30.3. cancel the Contract and refund the amount paid for the Goods to the Buyer.

31. The Seller must exchange the goods without additional remuneration or to refund the amount received for the Goods to the Buyer, no later than within 30 days from the date of the Buyer’s written refusal and receipt of the Goods. The Seller shall be entitled to not exchange the Goods or refund money if the Buyer has not returned the Goods, or the Seller, upon receipt of the Goods, determines that they have been used.

VI. PRODUCT WARRANTY

32. During the warranty period, the Buyer shall have the rights specified in regulatory enactments. The Buyer who has been sold Goods that do not comply with the provisions of the Contract shall be entitled to request the Seller to do one of the following:

32.1. rectify the non-conformity of the Goods with the provisions of the Contract;

32.2. exchange the Goods for Goods by which compliance with the provisions of the Contract would be ensured;

32.3. reduce the price of the Goods accordingly or cancel the Contract and refund the amount paid for the Goods to the Buyer in the event that the conditions stated in Clauses 32.1 and 32.2 cannot be fulfilled or are disproportionate.

33. If the Buyer who is a natural person purchased the Goods for a purpose which is not related to their economic or professional activities, the warranty of the Goods shall be valid for 2 years from the day of delivery of the Goods. If Goods are purchased by a legal entity or a natural person for a purpose which is related to their economic or professional activities, the warranty of the Goods shall be valid for 1 year from the day of delivery of the Goods.

34. The warranty shall not be applicable in cases where the damage or defect of the Goods is caused by the following:

34.1. the Goods have been used for purposes other than those provided for by the manufacturer, or in the event of misuse and/or incorrect storage of the Goods;

34.2. normal or natural wear and tear of the Goods;

34.3. the Goods have mechanical damage or damage from falls, unless the manufacturer of the Goods has expressly indicated that the Goods are fall-proof;

34.4. repairs of the Goods have been performed which are not intended for the everyday use of the Goods, or the Goods have been transformed in any way (for example, clothing has been tailored, dyed, etc.).

35. A consumer’s subjective view of the item, its characteristics or performance (likes, dislikes) cannot serve as a basis for submitting a warranty claim. For example, a sweater is not soft enough, the item looked different on a computer screen, etc.

36. The warranty of the Goods shall be valid only if the Buyer can present a document certifying the transaction (invoice) and the Buyer has used the Goods in accordance with the instructions for use of the Goods and has acted in compliance with the provisions of the warranty.

37. The Buyer shall notify the Seller in writing of the non-conformity of the Goods with warranty conditions by sending a notice stating the defect, the request and attached photographs of the defective Goods via e-mail to info@digitalaisdzintars.lv or by mail to the Seller’s legal address (Clause 2).

38. The claim shall be examined within 30 days from the date of its receipt. The reply shall be sent to the Buyer at the address from which the notice was received.

39. After receiving a reply, the Buyer must return the Goods to the Seller within the time limit and to the address indicated in the reply. The Goods shall be returned together with a document certifying payment.

40. If the Seller is unable to fulfill warranty obligations because the ordered Goods are no longer available, the Buyer shall be informed thereof and the Seller shall refund the payment received no later than within 30 days from the date on which the Seller received the Buyer’s claim.

VII. FINAL PROVISIONS

41. Disputes regarding the fulfillment of obligations shall be resolved through negotiations. Objections may be submitted by the Buyer in written form via e-mail to info@digitalaisdzintars.lv. If the Seller refuses to satisfy the Buyer’s complaint or if the Buyer does not agree with the solutions offered by the Seller and believes that their rights or interests have been violated, the Buyer may submit a complaint to the Consumer Dispute Resolution Commission, which resolves consumer disputes; information available at http://www.ptac.gov.lv/lv. In addition to the aforementioned, the Buyer may used the digital dispute resolution platform; more information available at http://ec.europa.eu/odr.

42. When the Buyer uses the services of the online store, the Buyer’s personal data is processed. See more information in the Privacy Policy section of the website.Lūgums iepazīties ar lietošanas noteikumiem! Jūsu reģistrēšanās digitālās koncertzāles platformā un/vai pirkuma vai pakalpojuma maksājuma apstiprināšana par digitālās koncertzāles platformā iegādātu preci ir kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Izsakot piekrišanu, Jūs apņematies ievērot zemāk minētos  noteikumus.

 

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.      Digitālās koncertzāles platformu www.lielaisdzintars.lv uztur un administrē SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr. 42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV3401, e-pasts: info@digitalaisdzintars.lv, tālruņa Nr. 63424555.

2.      Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

          2.1.   Biļete (kods) – elektroniskais pieejas kods, kas dod tiesības piekļūt precei;

          2.2.   DKZ – digitālās koncertzāles platforma www.digitalaisdzintars.lv;

          2.3.   Konts – lietotāja personīgais profils, kurā lietotājs redz savu darījumu (pirkumi, tiešraides, ieraksti) vēsturi un savu vēlmju sarakstu.

          2.4.   Lietotājs – fiziska persona, kas veic reģistrāciju DKZ un/vai iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

          2.5.   Pasākums – koncerts, teātra izrāde, konference, u.c. līdzīgi pasākumi;

          2.6.   Prece – DKZ pieejamo pasākumu tiešraides vai ierakstu translācijas.

3.      DKZ lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto DKZ.

4.      DKZ digitālais saturs pieder Pasākuma rīkotājam un tas ir aizsargāts ar autortiesībām.  Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti autortiesību vai blakustiesību īpašniekiem un trešajām personām.

5.      DKZ Lietotāji nedrīkst kopēt vai lejupielādēt DKZ pieejamo digitālo saturu.

6.      Lietotājam ir aizliegts izmantot DKZ saturu komerciāliem nolūkiem vai jebkādā citā prettiesiskā veidā.

 

II. DKZ PIEEJAMĪBA UN SATURS

7.      DKZ piedāvā saviem klausītājiem gan tiešraides pasākumus, gan pasākumu ierakstus, kas ir par maksu vai bez maksas.

8.      DKZ pieejamo bezmaksas saturu iespējams skatīties gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem, lai skatītos maksas satura, ir nepieciešama reģistrācija (skatīt III. sadaļu).

9.      DKZ saturs pieejams interneta vietnē www.digitalaisdzintars.lv un to iespējams vērot gan datorā, gan viedtelefonā, gan planšetē, gan televizorā ar interneta nodrošinājumu. Lietotājs DKZ vienlaicīgi var piekļūt no vairākām ierīcēm, tomēr tiešraides var skatīties tikai no vienas ierīces.

10.  Lietotājam ir jābūt pieejamam internetam ar minimālo ātrumu 2000 kbiti/s, tomēr DKZ saturam izcila skaņas un attēla kvalitāte būs ar interneta pieslēguma ātrumu 6000 kbiti/s.

11.  SIA “Lielais Dzintars” nav atbildīga par lietotāja interneta ātrumu vai citām tehniskām kļūdām, kas radušās lietotāja ierīcē.

12.  Pasākumus, kas tiek piedāvāti DKZ bez maksas, var noskatīties uzspiežot uz pogas “skatīties”.

13.  Par pasākumu tiešraidi:

           13.1.  Cena par konkrēto tiešraidi ir norādīta pie katra tiešraides pasākuma.

           13.2.  Lai pieslēgtos maksas tiešraidēm, ir jāizmanto iegādātais kods un  e-pastā saņemtā pieejas saite, ja lietotājs nav reģistrējies DKZ.

           13.3.  Biļeti uz tiešraides pasākumu ir iespējams iegādāties līdz konkrētās tiešraides 30. minūtei.

           13.4.  Uzsākot skatīšanos tiešraides laikā, ir iespēja noskatīties tikai atlikušo tiešraides daļu.

           13.5.  Tiešraidēm iespējams pieslēgties 30 minūtes pirms pasākuma sākuma.

           13.6.  Lietotājam tiešraides pasākumus nav iespējams apturēt uz laiku, tos  var vērot tikai un vienīgi tiešraides laikā.

           13.7.  Ja lietotājs nav pieslēdzies maksas tiešraides pasākumam, Pasākuma organizators samaksāto naudu atpakaļ neatgriež, ja tiešraide ir notikusi un nav bijušas tehniskas kļūmes no DKZ puses.

14.  Par maksas pasākumu ierakstu:

            14.1.  Ieraksta cena ir norādīta pie katra konkrētā ieraksta.

            14.2.  Maksas ierakstam kods ir derīgs 24 stundas no koda ievadīšanas brīža. Ieraksta skatīšanās  reižu skaits šajās 24 stundās ir neierobežots.

            14.3.  Iegādātais kods ir jāizmanto viena mēneša laikā no tā iegādes dienas, ja vien ierakstam nav noteikts īsāks pieejamības termiņš.

            14.4.  Nauda par iegādāto kodu netiek atgriezta.

15.  Par DKZ Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums ir norādīts pie konkrētā pasākuma apraksta.

16.  SIA “Lielais Dzintars” cenšas nodrošināt, lai DKZ pilntiesīgi darbotos. Tomēr visi tiešsaistes pakalpojumi dažkārt cieš no pārtraukumiem, un SIA “Lielais Dzintars” nevar uzņemties atbildību par jebkādiem DKZ darbības traucējumiem, ja šie traucējumi nav atkarīgi vai tos nevarēja ietekmēt SIA “Lielais Dzintars” darbība vai bezdarbība.

 

III. REĢISTRĒŠANĀS DKZ

17.  Lietotāja reģistrācija (konta izveidošana) DKZ var tikt veikta vairākos veidos, izvēloties pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli, vai ar Goggle, Facebook vai Twitter. Reģistrācija notiek sekojot līdzi informācijai, kas norādīta DKZ.

18.   DKZ pēc reģistrācijas lietotājam tiek izveidots un turpmāk pieejams lietotāja konts ar saglabātu vietnē veikto darbību vēsturi.

19.  Nozaudēto lietotājvārdu un paroli iespējams atjaunot nosūtot ziņu DKZ.

20.  Reģistrējoties DKZ, lietotājs piekrīt, ka SIA “Lielais Dzintars” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK).

21.  Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas, lai iegādātos DKZ preci.

22.  Lietotājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

23.  Trešajām personām ziņas par lietotāju ir pieejamas tikai gadījumos, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

24.  Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.

25.  Lietotājs ir atbildīgs par sava DKZ lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu, tai skaitā nodošanu trešajām personām.

 

IV. DKZ MAKSAS SATURA PIRKUMS

26.  Pirkumus DKZ var veikt gan reģistrēts, gan nereģistrēts lietotājs.

27.  Vienlaicīgi var iegādāties vairākas preces un/vai biļetes. Izvēlētās preces tiek parādītas iepirkumu grozā.

28.  Lietotājam līdz samaksas veikšanai ir iespēja dzēst atsevišķu preci no iepirkumu groza.

29.  Izdarot samaksu, lietotājs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

30.  Lietotājs apmaksu var veikt izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Baltijas internetbanku. Ārvalstu internetbankas lietotājiem ir jāizmanto savas bankas izdotā maksājumu karte.

31.  Banka var piemērot komisijas maksu par transakciju, ja pirkums par DKZ saturu veikts caur internetbanku.

32.  Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana preces iegādei, ir pretlikumīga.

33.  Iegādājoties tiešraides vai ieraksta biļeti, lietotājs norādītajā e-pastā saņem pasākuma pieejas saiti un kodu, kas jāizmanto noteikumos noteiktajā laikā. Gadījumā, ja vienas stundas laikā lietotājs nav saņēmis pasākuma kodu uz norādīto e-pastu, lietotājs tiek lūgts sazināties rakstot e-pastu uz info@digitalaisdzintars.lv.

34.  Ja lietotājs veiks izvēli par rēķina nepieciešamību, rēķins būs pieejams lietotāja e-pastā.

35.  Iegādāto kodu vienlaicīgi iespējams izmantot tikai vienā viedierīcē.

36.  Iegādātās biļetes uz tiešraides pasākumiem atpakaļ pieņem vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.

37.  Tiešraides pasākuma atcelšanas gadījumā DKZ atmaksā naudu par iegādāto biļeti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un labai komercpraksei.

38.  Iegādātās biļetes par ierakstu skatīšanos atpakaļ pieņem un samaksāto naudu  atgriež lietotājam, ja konkrētais pasākums tiek izņemts no DKZ vai DKZ tehnisku kļūdu gadījumā.

39.  Naudas atmaksas gadījumā pārskaitījums tiek veikts uz lietotāja bankas kontu no kura saņemta biļetes apmaksa

 

V. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

40. Ja lietotājam piegādātais digitālais saturs neatbilst šiem noteikumiem, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību elektroniskas vēstules veidā uz e-pasta adresi info@digitalaisdzintars.lv.

41. Pasākuma rīkotājs izskata sūdzību 14 dienu laikā un nosūta atbildi uz e-pastu, no kura saņemta sūdzība.

42. Visi strīdi vai prasības, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistīti ar DKZ, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

43. Ja rodas strīds, puses pieliek visas pūles, lai to atrisinātu abpusēji izdevīgā veidā.

 

VI. NOTEIKUMU IEVĒROŠANA

44. Ja lietotājs jebkādā veidā pārkāpj šos noteikumus vai SIA “Lielais Dzintars” administrācijai ir pamatotas aizdomas, ka lietotājs jebkādā veidā ir pārkāpis šos noteikumus, SIA “Lielais Dzintars” administrācija ir tiesīga veikt vienu vai vairākas darbības, piemēram:

 • nosūtīt uz lietotāja e-pastu vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;
 • uz laiku pārtraukt piekļuvi DKZ;
 • pastāvīgi aizliegt lietotāja piekļuvi DKZ;
 • bloķēt piekļuvi DKZ no ierīcēm, kas izmanto lietotāja IP adresi;
 • sazināties ar lietotāja interneta pakalpojuma sniedzēju un pieprasīt, lai viņš bloķē lietotāja piekļuvi DKZ;
 • uzsākt tiesvedību pret lietotāju par noteikumu pārkāpumu;
 • apturēt un/vai dzēst lietotāja profilu DKZ.